Ρώτησε ο Αββάς Θεόδωρος της Φέρμης τον Αββά Παμβώ: «Πές μου κάτι ωφέλιμο». Και με πολύ κόπο του απάντησε: «Θεόδωρε πήγαινε και να είσαι επιεικής και ελεήμων με όλους. Διότι το έλεός μας κάνει να μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα απέναντι στον Θεό».Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Νεότητα » Συμβουλές

Αὐτή ­τήν­ περίοδο­ τοῦ ­ἔτους ­συνηθίζεται ὅλοι­μας­ νά­ἔχουμε­ ἀλλαγές ­στό ­καθημερινό μας­ πρόγραμμα.­Γιά­ τούς ­μαθητές,­τά­ σχολεῖα­ θά ­κλείσουν.­Γιά­τούς­φοιτητές,­θά­ὁλοκληρωθοῦν­ οἱ­ ἐξετάσεις­ τους.­ Γιά­ τούς ἐργαζόμενους,­ θά­ μειωθεῖ­ ἤ­ θ’­ αὐξηθεῖ­ ὁ ρυθμός­τῆς ­δουλειᾶς­τους,­ἀνάλογα­μέ­τό ἀντικείμενό­τους.­Γιά­τούς­συνταξιούχους, θά­ περιοριστοῦν ­οἱ­ φροντίδες ­γιά ­τήν­ὑποστήριξη ­τῶν ­παιδιῶν­ τους ­καί­ τήν ­φύλαξη τῶν ­ἐγγονῶν­ τους. Ὁ καιρός ­θά­γίνει ­πιό ­ζεστός ­καί ­ὅλοι μας­ θά­ κάνουμε­ σχέδια­ γιά­ τίς ­καλοκαιρινές μας ­διακοπές.­Ὅμως,­μέσα­σ’­αὐτά­ τά ­σχέδιά­ μας ­πρέπει ­νά ­μήν ­παραλείψουμε­ νά ­βάλουμε ­τόν­ Κύριό­ μας!­Στό­δικό­ μας ­χέρι ­εἶναι νά­ διαμορφώσουμε­ τήν  ­καλοκαιρινή­μας ἀνάπαυλα­ καί­ νά ­εἴμαστε ­ψυχικά ­ὠφελημένοι. Τόν ­ἐλεύθερο­ χρόνο ­πού ­θά ­ἔχουμε­ στήν­ διάθεσή­ μας­ νά­ τόν­ ἀφιερώνουμε­ σέ­ κάποια πνευματική ­δραστηριότητα.­

Ἔχουμε­ πολλές  ἐπιλογές ­πού ­συνδυάζουν ­ταυτόχρονα ­τήν ­ξεκούρασή ­μας ­καί­πού­ μᾶς­ φέρουν ­πιό­ κοντά στόν­ Χριστό.­ Γιά­ νά ­μήν  ­«χάσουμε»­τό­καλοκαίρι­ἀκολουθοῦν ­μερικές ­ἐνδεικτικές­ προτάσεις: Νά ­ξεκινᾶμε­καί­ νά ­ὁλοκληρώνουμε κάθε­ ἡμέρα­ μας­ μέ­ π ρ ο σ ε υ χ ή.­Μάλιστα, λόγω­ τοῦ­ περισσότερου­ ἐλεύθερου­ χρόνου πού­ θά­ ἔχουμε,­νά­ τήν­ ἐμπλουτίσουμε­ μέ ­περισσότερες­εὐχές­τῆς­Ἐκκλησίας ­μας ­ἤ ­μέ προσωπική­ αὐτοσχέδια­ προσευχή. Νά­ μήν­παραλείπουμε­ τόν­ οἰκογενειακό ­ἐ κ κ λ η σ ι α σ μ ό μας­ τίς­Κυριακές ­καί τίς­ἑορτές. Νά­κ λ ε ί σ ο υ μ ε ­ τ ή ν ­ τ η λ ε ό ρ α σ η πού ­ἔχουμε­ στά­ σπίτια­ μας ­ἤ­ ἀκόμα καί­τά­ δωμάτιά­ μας.

Νά­  μ ε λ ε τ ή σ ο υ μ ε ­ τ ή ν Ἁ γ ί α ­ Γ ρ α φ ή ­ μέ­ περισσότερη ­σπουδή καί­προβληματισμό ­ἄν ­αὐτά ­πού­ μᾶς­ ὑποδεικνύονται ­ἀπό­ τόν­ Κύριό­ μας ­τά ­ἐφαρμόζουμε στήν­καθημερινή­μας­ ζωή. Νά­ μελετήσουμε­ β ι β λ ί α πού­ τό περιεχόμενό­τους ­θά ­μᾶς­ ἀναπαύσει­ καί ­θά μᾶς ­ἀνεφοδιάσει­ ψυχικά. Νά­ φροντίσουμε­ νά­ ἐπισκεφθοῦμε τόν ­πνευματικό­ μας ­ἱερέα­ γιά­ τήν­ πνευματική μας­ἀναγέννηση,­ μέσω­ τοῦ­ Ἱ ε ρ ο ῦ ­ Μ υ σ τ η ρ ί ο υ ­ τ ῆ ς ­ Ἐ ξ ο μ ο λ ο γ ή σ ε ω ς . Νά­ ἐπισκεφθοῦμε ­Ἱ ε ρ έ ς ­ Μ ο ν έ ς κ α ί ­ Π ρ ο σ κ υ ν ή μ α τ α ­ τοῦ­ τόπου­ μας. Νά­ συναναστραφοῦμε­ μέ­τούς­Μοναχούς­καί τίς­ Μοναχές­ ἐπιδιώκοντας ­ψυχωφέλιμες ­συζητήσεις­ μαζί­ τους. Νά­ φροντίσουμε­νά ­πᾶνε­ τά­παιδιά μας­ σέ­ χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ έ ς ­ Κ α τ α σ κ η ν ώ σ ε ι ς , γιά ­νά­ διδαχθοῦν­περισσότερα πράγματα­ γιά ­τήν­ πίστη ­μας. Νά­προσφέρουμε­ στήν ­λειτουργία ­τῶν χριστιανικῶν ­Κατασκηνώσεων­ μέ­ τήν ­δ ι α κ ο ν ί α μας­ σέ­ κάποιον­ ἀπό­ τούς ­τομεῖς ­της. Νά­ ἐπιδιώξουμε­ κ ο ι ν έ ς ­ δ ι α κ ο π έ ς ­ μέ ­ἄλλους­ ἀνθρώπους­ ἤ­ οἰκογένειες πού­κάνουν ­τόν ­ἴδιο ­πνευματικό­ ἀγώνα ­μέ­τόν δικό­μας. Αὐτά­ εἶναι­ μόνο­ μερικά­ κι­ ἐνδεικτικά ἀπό ­αὐτά­ πού ­μποροῦμε­ νά ­κάνουμε­ στό ­φετινό­ μας­ καλοκαίρι­ κι­ ἔχουν­ ἕναν­ κοινό στόχο:­Ν ά ­ ὠ φ ε λ η θ ο ῦ μ ε ­ ψ υ χ ι κ ά α ὐ τ ό ­ τ ό ­ κ α λ ο κ α ί ρ ι .

Ἄς­ἔχουμε­ τά­ παραπάνω­ ὡς­ προτεραιότητα­ γιά ­τό­ ἑπόμενο­ διάστημα ­καί­ νά­εἴμαστε­ σίγουροι­ ὅτι­ τότε ­τό ­καλοκαίρι ­μας­ δέν θά­εἶνα ­ἁπλά­ καιρός­ πού ­πέρασε,­ἀλλά­ θά εἶναι­ καιρός­ πού­ πέρασε­ «καλά»­ γιά­ τήν ψυχή­ μας­ καί ­ἡ­ ὑπενθύμιση­ τῶν ­εἰκόνων­ πού ζήσαμε.­Ἔτσι,­τό­καλοκαίρι­ θά ­μᾶς ­δίνει κουράγιο­ σ’­ὅλη­ τήν ­σκληρή­ χειμερινή­ περίοδο­ πού ­θά­ἀκολουθήσει,­γιά­ νά­ ἀντιμετωπίσουμε­ τίς­  νέες­ δυσκολίες­ της.

 

Δημήτρης Καρτσώνης

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA