«Παιδί, ξέρεις τι γίνεται με την ελεημοσύνη; Δίνει ο κόσμος κουρελόχαρτα και αγοράζει Παράδεισο!» Άγιος Αθανάσιος Χαμακιώτης ο ελεήμωνΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Κατήχηση » Κηρύγματα

Όταν ἀναλογιζόμαστε τήν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ.....
Σήμερα, ὡς θέμα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέραςπαρουσιάζεταιἡ ἀγαθότητα. Ἡ ἀγαθότητα, ἡ ὁποία εἶναι ἡ βασική προϋπό...

Η ταξιδιάρικα πουλια η ἀεροπλάνα πού πετοῦν στόν οὐρανό τῆς ψυχῆς μας.
Ἡ σκέψη εἶναι τό ὑπέρτατο καί πλέον πολύτιμο δῶρο τοῦ Δημιουργοῦ στόν ἄνθρωπο. Ἀπ’ ὅλα τά πλάσματά Του ὁ Θεός, μόνο στό...

Τό θέλημα τοῦ Θεοῦ εἶναι νά ἀγαπᾶμε.
Σήμερα, στήν εὐαγγελική περικοπή τῆς ἡμέρας, ἕνας νομικός προσποιεῖται ἄγνοια νόμου καί ὁ ἀληθινός νομοθέτης θυμίζει στ...

Ἡ ζωή μας εἶναι γεμάτη ἐπιλογές.
Τό θέμα τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς θά μποροῦσε νά εἶναι ἡ λέξη «ἐπιλογές». Ἡ ζωή μας εἶναι μια καθημερινή διαδ...

Νά ὁμολογοῦμε τόν πόθο μας γιά τό πρόσωπό Του.
Ἕνα χαριτωμένο γνώρισμα τῆς ἀνθρώπινης φύσης εἶναι ἡ φιλοδοξία. Πλαστήκαμε γιά τά ὑψηλά. Τώρα πού πέσαμε στά χαμηλά, στ...

Ὁ δαιμονισμένος τῶν Γαδαρηνῶν γίνεται ὁ δάσκαλος τῆς σωφροσύνης.
Ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός τοῦ ἀνθρώπου ἦταν καί εἶναι πάντοτε ὁ μισόκαλος διάβολος. Τό κύριο ἔργο τοῦ διαβόλου ἐπικεντρώνετα...

Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ θά σκορπιστεῖ μέ πολλούς τρόπους πρός ὅλες τίς κατευθύνσεις.
Ἡ ἀνθρώπινη σκέψη εἶναι δυνατή καί πολυποίκιλη. Ἔρχονται στιγμές ὅμως, πού κουράζεται, ἐπειδή δέν σταματάει νά δουλεύει...

Εἶναι μεγάλη παρηγοριά ἡ συνοδοιπορία μέ τό Χριστό.
Ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο μας εἶναι μία πορεία. Ἦλθε στήν πραγματικότητά μας γιά νά συμπορευθεῖ μαζί μας πρός τ...

Μποροῦμε νά γίνουμε ἀληθινά παιδιά τοῦ Θεοῦ.
Μᾶς καλεῖ σήμερα ὁ Κύριος, μέσ’ ἀπό τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς, νά κατέβουμε στό στίβο τῆς ἀγάπης καί νά ἐπιδ...

Ἕνας ἀπό τούς πιό μεγάλους πειρασμούς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ ἀνυπακοή.
Πολλές φορές ἡ λογική τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀσυμβίβαστη μέ τή γνώμη τοῦ ἀνθρώπου. Πολλές φορές αὐτά πού ζητάει ὁ Θεός εἶναι πα...

Η ἄρση τοῦ σταυροῦ μας χρειάζεται πολύ θάρρος καί συνειδητή δουλειά!
  Μέσα στόν ἀπόηχο τῆς μεγάλης γιορτῆς τῆς Ὕψωσης τοῦ Τίμιου Σταυροῦ ἀκοῦμε σήμερα ἀπό τόν Κύριο νά μᾶς δίνει πρακτικές...

Ὁ Χριστός μᾶς σώζει ἐξαγοράζοντας τήν ὕπαρξή μας μέ τό Αἷμα Του.
Στήν εὐαγγελική περικοπή σήμερα, ἀκούσαμε ἕνα μικρό ἀπόσπασμα ἀπό μία συζήτηση πού ἔκανε ὁ Ἰησοῦς μέ τό Νικόδημο, ἕναν ...

Ἄς μήν ξεχνᾶμε πώς ὅποιος κρατάει ξένους καρπούς στό τέλος μένει νηστικός.
Τήν παραβολή τῶν κακῶν γεωργῶν ἀκούσαμε σήμερα νά μᾶς ἐξιστορεῖ ὁ Χριστός στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς Θείας Λειτουργία...

Νά μποροῦμε νά ξεχωρίζουμε εὔκολα ποῦ βρίσκεται ἡ θεϊκή παρουσία καί ποῦ βρίσκεται ἡ ἄρνηση καί ἡ προδοσία τοῦ Θεοῦ.
Σήμερα βλέπουμε ἕναν διάλογο ἀνάμεσα στόν Ἰησοῦ καί σέ κάποιον πλούσιο, πού ζητάει νά μάθει τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο θά κ...

Τό «μακροθύμησον» όταν τό λέμε, ἄς τό ἐννοοῦμε.
Τή σπαρακτική ἱκεσία τοῦ ἀδύναμου ἀκοῦμε σήμερα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς. Ἀκοῦμε τήν κραυγή «μακροθύμησον»...

Ὁ Χριστός περιμένει καί προσκαλεῖ. Μακάρι νά Τόν ἀκούσουμε!
Τήν ὑπέρλογη ὑπεροχή τοῦ Χριστοῦ βλέπουμε σήμερα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς. Ἕνας πονεμένος πατέρας ὁδηγεῖ τ...

Ο Χριστός μεταμορφώνει.
Μία ἔκπληξη! Μία ἔκπληξη περίμενε τούς μαθητές τοῦ Κυρίου ὀκτώ ἡμέρες (κατά τό Λουκᾶν) ἤ ἕξι ἡμέρες (κατά τό Ματθαῖον) ...

Θά χορταίνουμε τήν ψυχή μας μέ τήν παρουσία Του καί τά σώματά μας μέ τά ἀγαθά Του.
Τό μεγαλειῶδες θαῦμα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν πέντε ἄρτων καί τῶν δύο ψαριῶν βλέπουμε κατά τή σημερινή Κυριακή στό εὐαγγ...

Προσπαθοῦμε νά κάνουμε τή ζωή Του ζωή μας;
Στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς σημερινῆς Κυριακῆς βλέπουμε τόν Χριστό νά θεραπεύει δύο τυφλούς καί ἕναν κωφάλαλο δαιμονισ...

Τά δόγματα τῆς πίστης μας εἶναι σταθερά καί ἀναλλοίωτα μέχρι τήν παραμικρότερη λεπτομέρεια.
Σήμερα τιμοῦμε τούς ἡρωικούς καί θεοφόρους Πατέρες, οἱ ὁποῖοι τό ἔτος 451 ἀγωνίστηκαν γιά νά ἐξασφαλίσουν τήν πίστη μας...

Ἄς φερθοῦμε πιό ἔξυπνα ἀπό τούς Γεργεσηνούς.
Στή χώρα τῶν Γεργεσηνῶν ἔρχεται σήμερα ὁ Ἰησοῦς. Τόν ὑποδέχονται δύο δαιμονισμένοι. Δύο ταλαίπωροι ἄνθρωποι, πού καταλή...

Ἐάν σ’ ὅλη τή ζωή του ἕνας ἄνθρωπος καταφέρει νά προσελκύσει τόν θαυμασμό του Θεοῦ, ἔχει καταφέρει τά πάντα.
Στήν Καπερναούμ βλέπουμε σήμερα τόν Ἰησοῦ νά περπατάει. Στόν δρόμο Του συναντιέται μ’ ἕναν ἑκατόνταρχο, πού παρακαλεῖ τ...

Σκέφτεται πρίν ἀπό μᾶς, ἀντί γιά ἐμᾶς καί μόνον γιά ἐμᾶς.
Ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τή μνημειώδη ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλία τοῦ Κυρίου ἀκούσαμε σήμερα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας. Σήμ...

Ἡ πρόσκλησή Του εἶναι τιμή γιά μᾶς και είναι μοναδική γιά τόν καθένα μας.
Στό ἀκρογιάλι τῆς ζωῆς καί τῆς καθημερινότητας βλέπουμε σήμερα τόν Ἰησοῦ νά περπατάει. Κάνει μία πορεία συνάντησης μέ τ...

Ὁ πνευματοφόρος ἄνθρωπος φανερώνει τήν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέσα του.
Ἑορτῶν ἑορτή καί πανηγύρι λαμπρό καί περίβλεπτο ἀπολαμβάνει σήμερα τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας! Θεοφάνεια καί Θεϊκά Ἐπιφάν...

Τό βίωμα τῶν ἁγίων καί τῶν ἀνθρώπων πού ἐπικαλοῦνται τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ !
Μέσα στήν ὄμορφη ἀνοιξιάτικη καί λαμπερή πορεία τῆς ἀναστάσιμης περιόδου πού βιώνουμε, σήμερα θά πᾶμε στή σκοτεινή νύκτ...

Ἡ ζωή μαζί μέ τόν Χριστό εἶναι διαδρομή φωτεινή καί ἀναστάσιμη.
  Μέσα στό ἀναστάσιμο φῶς τῆς ἄνοιξης καί μέσα στή λαμπρή περίοδο τῆς πορείας μας πρός τήν Πεντηκοστή μᾶς βάζει σήμερα ...

Τό τέλειο καί τό ἄπειρο εἶναι ἕνα πρόσωπο.Ο Χριστός!
Ἡ ἀπέραντη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ὁδήγησε τόν Ἕνα τῆς Τριάδος Λόγο νά φορέσει τήν ἀνθρώπινη φύση, γιά νά ἀναζητήσει τόν ἐξόριστ...

«Μηκέτι ἁμάρτανε»! Μᾶς παροτρύνει νά σταματήσουμε τήν ἁμαρτία.
Μέσα στήν ἀναστάσιμη πορεία, κατά τή διάρκεια τῆς διαδρομῆς μας στό Πεντηκοστάριο, ἡ Ἁγία Ἐκκλησία παρουσιάζει σήμερα τ...

Tό ζωοπάροχο Μνημεῖο γιά τούς πιστούς εἶναι ἡ Ἁγία Τράπεζα.
Σήμερα, μέσα στήν ἀναστάσιμη χαρά τοῦ Πεντηκοσταρίου, κάνουμε μία πορεία ὅλοι μαζί πρός τό ζωοδότη Χριστό. Τιμοῦμε τόν ...

Ὁ Κύριος χαίρεται ἑρευνώμενος. Χαίρεται ὅταν Τόν ψάχνουμε.
Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη! Φωνάζουμε χαρούμενα ἐδῶ καί μία ἑβδομάδα τά πιστά παιδιά τῆς Ἐκκλησίας. Σήμερα ἀνέτειλε ...

Ἄς διατρέξουμε τή φετινή Μεγάλη Ἑβδομάδα λειτουργικά καί μυστηριακά.
Μεγάλη Δεσποτική ἑορτή ἑορτάζει σήμερα ἡ ἁγία Ὀρθοδοξία καί λαμπρά πανήγυρις κάνει τήν Ἐκκλησία νά χαίρεται καί νά σκιρ...

Μή διστάσουμε νά συμπορευτοῦμε στή Σταύρωση.
Βρισκόμαστε σήμερα στήν τελευταία Κυριακή τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἀφοῦ σέ μία ἑβδομάδα θά εἰσέλθουμε στά ἅ...

Μέ μία μικρή προσπάθεια περιμένει ὁ καθένας νά κερδίσει τά πάντα.
Μία μάχη, μία σφοδρή σύγκρουση βλέπουμε σήμερα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα. Ὁ Χριστός, μετά τήν ἀνάβαση στό Θαβώρ καί τή Θ...

Ο Θεός Της ζήτησε να συνεργαστεί μαζί Του να γίνει μητέρα Του.
«Χαῖρε κεχαριτωμένη Μαρία ὁ Κύριος μὲ τά σου» Γλώσσα την οποία δεν εγνώριζε και εγκώμιο ουράνιο, άκουσε η παρθένος Μαρί...

Ο πιστός αἴρει τό Σταυρό του μέ ὑπομονή καί χαρά!
Ὁ Σταυρός σήμερα βρίσκεται στό ἐπίκεντρο τῆς ἡμέρας, τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί τῆς καρδιᾶς μας. Τόν τοποθ...

Ο Θεός εἶναι πρόσωπο ἀγαπημένο καί ποθητό.
Σήμερα ἡ Ὀρθοδοξία ἑορτάζει τήν μνήμη ἑνός κορυφαίου ἱεράρχη, τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκη...

Η πονεμένη καί ταυτόχρονα θριαμβεύουσα Ὀρθοδοξία.
Ἀνέτειλε σήμερα ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας καί ἀνέβηκε στόν ἀρχιερατικό θρόνο τῶν Κυριακῶν, γιά νά χοροστατήσει στίς συνε...

Ο Χριστός μᾶς καλεῖ νά περπατήσουμε τό μονοπάτι τῆς νηστείας ἀθόρυβα.
Βρισκόμαστε σήμερα στό κατώφλι τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ἀπό αὔριο ξεκινᾶμε τήν ὄμορφη καί εὐλογημένη περίοδ...

Τό πρότυπο τῆς ἀκέραιης ἀγάπης εἶναι ἡ σταύρωση τοῦ Χριστοῦ.
Ἕνα βαρυσήμαντο κείμενο ἀκούσαμε σήμερα. Μέσα σ’ αὐτό ὁ Χριστός περιγράφει τή δεύτερη ἔνδοξη ἔλευσή Του. Ἐκείνη τήν ἡμέ...

Επόμενη Σελίδα Τελευταία Σελίδα

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA