" Μή νομίζεις ότι τίς προσευχές, τή Θεία Μετάληψη καί τούς άλλους πνευματικούς σου άγώνες, τά χρησιμοποιείς γιά νά πετάξεις τό Σταυρό άπό πάνω σου, άλλά γιά νά τόν σηκώνεις μέ περισσότερη δύναμη καί γιά μεγαλύτερη δόξα τού Χριστού. "Άγιος Νικόδημος ο ΑγιορείτηςΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Ο Ναός μας » Διδακτικά και Ωφέλιμα

 

Άγαπητοί μου φιλόκαλοι χριστιανοί άδελφοί μου, Χριστός Άνέστη.!
Σάς εύχομαι έκ καρδίας ό Άναστάς Κύριός μας Ίησούς Χριστός νά σάς χαρίζει τήν άρχοντική άγάπη Του καί τήν άναστάσιμη χαρά Του.
Κάθε φορά τό χρόνο καί θά έλεγα όλο τό χρόνο τής ζωής μας.
Κάθε Πασχαλιά, στό κάθε διάβα τής συναναστροφής μέ τούς συνανθρώπους μας.
Κάθε Άνοιξη, κάθε τί τό καινούργιο καί χαρούμενο στήν προσωπική ζωή μας.
Κάθε Άγάπη, κάθε όμορφο καί άγαθό στήν καρδιά μας σέ σχέση μέ τούς άλλους.Καί όλα αύτά τά τρία, άναπόφευκτα έχουν τό δικό τους καρφί, τό δικό τους προδότη καί τό δικό τους σταυρό.
Όμως, τό πιό σίγουρο καί παρήγορο είναι, μέ τόν Σωτήρα Χριστό έχουν καί τά τρία τήν δική τους Λυτρωτική Άνάσταση.
Γιατί καρδιακά γιά όλα αύτά, ένα καί μοναδικό ύπάρχει έπί τής γής καί στόν ούρανό," Άληθώς Άνέστη, ό Κύριός μας Ίησούς Χριστός. "

Άρχιμ.Άθανάσιος Φουρκής

 

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA