Όταν σε λασπολογούν εσύ να ανθίζεις.Όταν σε βρίζουν εσύ να μοσκοβολάς.Η χάρη του Θεού αγκαλιάζει ότι ο κόσμος αφήνει ορφανό. Γέροντας Γαβριήλ ΑγιορείτηςΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Επίκαιρα κείμενα

 

Τό Θαβώρειο Φώς τής Άγίας Τραπέζης, τό όποίο έξέρχεται, ώς μεγάλη άκτίνα φωτός, άπό τό Άγιο Βήμα τού Ίερού Ναού τής Έκκλησίας τού Χριστού.
" Στόν Ναό νιώθω όλοφάνερη τήν Παρουσία τού Κυρίου, τής Μητέρας Του, τών Ούρανίων Δυνάμεων καί όλων τών Άγίων!Ό Ναός είναι ό Έπίγειος Ούρανός.Έδώ άναγνωρίζεις καί αίσθάνεσαι τόν έαυτό σου ώς πραγματικό μέλος τού Σώματος τού Χριστού, τής Ἐκκλησίας Του, ίδιαίτερα τήν ώρα τής Θείας Λειτουργίας.Ώ, πώς πρέπει νά ζώ, γιά ν’ άξιώνομαι νά βρίσκομαι σ’ αύτόν τόν Έπίγειο Οὐρανό. Θεέ μου, φώτισον τό σκότος τής ψυχής μου! "
Ό Άγιος Ίωάννης τής Κροστάνδης, ένας άπό τούς πιό μεγαλύτερους στάρετς, τούς άπλανείς πνευματικούς πατέρες τής Όρθοδόξου Ρωσίας.
Πόσο εύλογημένο είναι νά βρίσκεται κάθε χριστιανός στόν Άγιο Οίκο τού Κυρίου, στούς Ίερούς Ναούς τής Όρθοδόξου Έκκλησίας μας.
Καί νά ζούμε καρδιακά καί νά άναπνέουμε μέσα στόν εύωδιαστό πνευματικό άέρα τών Άχράντων καί Θείων Μυστηρίων, μέ τήν παρουσία τής Θεοτόκου καί πάντων τών Άγίων.

Άρχιμ.Άθανάσιος Φ.

 

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA